Cumartesi, Haziran 22, 2024
Ana sayfa CUMA HUTBELERİ 22.03.2013 Cuma Hutbesi (Emrullah AYAN)

22.03.2013 Cuma Hutbesi (Emrullah AYAN)

by İlkav Editor
2,9K 👁
A+A-
Reset

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِ الْحُكْمُإِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُالْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

“Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yusuf: 40)

 

Ekitap için tıklayın

Bugün hicri 9 Cemadi-ul Evvel 1434 Cuma…

 

Yalnız ve yalnız Allah’a kul olmak İslâm akidesinin ilk rüknünün yarısıdır. Lâ ilâhe illallah şehadet cümlesinin temsil ettiği İslam akidesinin… Bu kulluğun keyfiyetini Rasûlullah’tan almak ise “Muhammedun Resulullah” cümlesinin temsil ettiği ikinci yarısıdır.

BU prensip her iki bölümüyle, mü’min ve Müslim kalplerde temsil edilir; çünkü bu iki esastan sonra gelen tüm iman esasları ve İslam rükünleri bu iki esasın gerekleridir. Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahret gününe iman etmek, bununla beraber namaz, zekât, oruç, hac, hadler ve ta’zirler, helâl ve haramlar, muameleler, islâmî direktifler ve hukuk kuralları, bütün bunlar tek Allah’a kulluk esasına dayanır. Hem bütün bunlar hakkında ana merci ise Rasulullah (s.a.v)’in Rabb’inden alarak bize tebliğ ettikleridir.

 

Müslüman toplum, bu ilkenin ve tüm gereklerşnin onda temsil edildiği toplumdur; çünkü bu ilke ve gerektirdiklerşni temsil etmeden bir toplum Müslüman olamaz. Ona islâm toplumu adı da verilmez.

 

İşte bu yüzdendir ki “Lâ ilâhe illallah muhammedurrasulullah” şehadeti Müslüman ümmetin tüm ayrıntılarıyla hayatının dayandığı kâmil metodun temel ilkesi olmuştur. Dolayısıyla bu temel ilke olmadan bu hayat da olmaz. Bu temel ilkeye dayanmayan veya bu ilke ile birlikte başka bir ilkeye dayanan yahut bu ilkeye yabancı başka ilkelere dayanan hayat islâmî bşr hayat değildir.

 

“Hüküm yalnız Allah’ındır. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamamızı emretmiştir. İşte en doğru yol budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Yusuf:40)

 

”Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur…” (nisa:80)

 

Bu kısa mutlak ve kesin ifadeler, bu dinin hakîkati ile ilgili temel meseleler hakkında ayırıcı sözleri belirlemektedir. Bunun gibi pratik hareketler hakkında da Bize büyük faydalar sağlar.

 

Bu temel esaslar evvelâ “islâm toplumunun tabiatını” belirlemede bize fayda sağlar.

İkinci olarak “Müslüman toplumun doğuş, meydana gelme metodunu” belirtmekte bize yarar sağlar.

 

Üçüncü olarak “İslam’ın cahiliye toplumuna karşı koyma metodunu” belirtmekte bize yararlı olur.

 

Dördüncü olarak da “Beşerî hayatın realitesi karşısında islam’ın takip edeceği metodu” belirtmekle bize yararlı olur.

Bu temel prensipler, eskiden olduğu gibi şimdi de islâmî hareketin metodunda alabildiğine önemli temel meseledir.

 

“Müslüman toplum”un tabiatını gösteren ayırıcı özellik, bu toplumun her konuda yalnız Allah’a kul olma esasına dayanmasıdır. Bu kulluğun şekli, keyfiyeti “Lâ ilâhe illallah, Muhammedun rasulullah” şehâdet cümlesiyle ortaya çıkar.

 

Bu kulluk, ibadet kasdı ile yapılan davranışlarda ortaya çıktığı gibi, itikâdi düşüncede de kendisini gösterir.

 

Buna göre Allahu Teâlâ’nın vahdâniyetine, ortaksız olduğuna, inanmayan kimse yalnız başına Allah’ın kulu değildir.

 

“Allah buyurur ki: ‘iki ilah edinmeyin. O tek ilahtır. Yalnızca benden korkunuz. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de her zaman O’nun içindir. Yoksa Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?’” (Nahl:51, 52)

 

Allah'tan başkasına ibadet kastı taşıyan davranışlarda bulunan kimse, yalnız başına Allah'ın kulu değildir. Bu davranış ve hareketler Allah'la birlikte veya O'nsuz yapılmış fark etmez. Her ikisi de şirktir.

 

“De ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.” (En'am: 162, 163)

 

Hukûkî yasaları Allah'tan başkasından alan veya Allah'ın Rasûlü aracılığıyla bize tebliğ ettiği yolun dışında başka birisinden bu prensipleri alan kimse sadece Allah'a kul değildir:

 

“Yoksa Allah'ın din ile ilgili izin vermediği konularda onlar için yasalar koyan O'nun ortakları mı vardır?” (Şuara: 21)

“Peygamber size ne getirdiyse onu alınız. Size neyi yasakladı ise onu yapmaktan vazgeçiniz.” (Haşr: 7)

 

İşte Müslüman toplum budur. Yalnız Allah'a kul olma esası, bu toplumdaki fertlerin inanç ve düşüncelerinde, ibadet ve hareketlerinde, sosyal düzen ve yasalarında temsil edilir. BU yönlerden herhangi birisinde bir aksama olursa bizzat islâm'da aksamalar başlamış demektir; çünkü islâm'ın ilk rüknü olan “Lâ ilâhe illallahi Muhammedun Rasulullah” cümlesinde aksamalar başlamıştır.

 

“Müslüman toplum”un bu olduğu anlaşılınca, bu toplum nasıl oluşur, nasıl doğar? Böyle bir neş'etin metodu nedir?

Yalnız Allah'a tam manasıyla kul olduklarını ifade eden bir cemaat doğmadıkça bu toplum ortaya çıkmaz. Bu toplum Allah'tan başka hiçbir kimseye kulluk ile bağlanmaz, ona baş eğmez….

 

İnanç ve düşünce tarzında Allah'tan başkasına kul olmayı, ibadetlerde ve dini davranışlarda ALlah'tan başkasına kul olmayı, sosyal düzen ve kanunlarda Allah'tan başkasına kul olmayı kesinlikle reddeden bir cemaat doğmadıkça bu toplum ortaya çıkmaz. Söz konusu cemaatin bireyler açıkladığımız bu hâlis kulluk esası üzerine tüm hayatlarını fiilen düzenlemeye girişmelidirler. Bu toplumun fertleri, vicdanlarını Allah'tan başka birisinin ulûhiyetine itikad etmek inancından arındırmalıdırlar. Dini davranışlarını Allah'tan başkasına yöneltmekten arındırmalıdırlar. Yasalarını Allah'tan başkasına dayandırmaktan, O'ndan yani Allah’tan başka bir kimseden almadan arındırmalıdırlar.

 

İşte ilk Müslüman cemaatin doğuşu böyle oldu. Her Müslüman cemaatin doğuşu da böyle olur. Her Müslüman toplum da böyle kurulur.

22.03.2013

Emrullah AYAN

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon